Područje rada: Ekonomija, pravo i administracija

Ekonomski tehničar (4 godine)– na ovom smeru stiču se sposobnosti vezane za ekonomiju, organizaciju i menadžment preduzeća, savremenu poslovnu korespondenciju , poslovnu informatiku itd. Poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl.

Finansijski administrator (4 godine)– na ovom smeru se pre svega stiču znanja i veštine iz računovodstvenih i finansijskih oblasti, ali su predvidjeni i predmeti kojima se stiču neophodna ekonomska i pravna znanja, znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća. Takodje, tokom školovanja ovog profila stiče se opšta kultura i obrazovanje — učenjem stranog jezika, rada na računaru, upotrebe softvera, poslovnog bontona itd.

U poslove finansijskog administratora spadaju poslovi: Organizovanje sopstvenog rada u oblasti finansija i računovodstva,obavljanje poslova sa knjigovodstvenom dokumentacijom, obavljanje poslova platnog prometa, kontiranje i knjiženje poslovnih promena kroz poslovne knjige,obavljanje finansijskih poslova, pripremanje i izrada obračuna, pripremanje i izrada izveštaja.

Službenik u bankarstvu i osiguranju (4 godine)– Službenik u bankarstvu i osiguranju obavlja poslove sa gotovinom, obavlja poslove po dinarskim računima pravnih i fizičkih lica, poslove vezane za kredite stanovništva i pravnih lica, obavlja devizne poslove vezane za fizička i pravna lica, obavlja poslove vezane za hartije od vrednosti, poslove trezora, ostave i sefova, planira prodaju životnog i neživotnog osiguranja, obavlja prodajne razgovore i zaključuje ugovore o osiguranju, izrađuje ponude (tarifiranje), izrađuje polise, obrađuje zahtev po polisi, organizuje sopstveni rad i da sarađuje sa internim i eksternim službama… Mora da bude obazriv na detalje, pažljiv i koncentrisan na posao. Ovakva vrsta rada, naročito kada je u pitanju novac, zahteva veliku odgovornost i ne ostavlja prostora za greške.

Područje rada: Trgovina, ugostiteljstvo i turizam

Ugostiteljski tehničar (4 godine) – Ugostiteljski tehničar organizuje rad ostalih zaposlenih u ugostiteljskom objektu, planira akcije, oganizuje proslave i dešavanja u ugostiteljskom objektu, organizuje prijem, smeštaj i otpust gostiju, vodi računa o higijeni i inventaru ugostiteljskog objekta, aranžira i priprema prostor za ručavanja i preduzima sve druge poslove, neophodne za nesmetano funkcionisanje ugostiteljskog objekta.

Kulinarski tehničar (4 godine) – Nakon završetka školovanja kulinarski tehničari su osposobljeni da mogu da naručuju namirnice, preuzimaju naručenu robu, skladište je i čuvaju od kvarenja kao i da sastavljaju menije da pripremaju namirnice i serviraju.

BODOVI ZA UPIS 2018/2019 - Ekonomska škola - Pirot
Profil

Ekonomski tehničar

Finansijski administrator

Kulinarski tehničar

Službenik u bankarskom osiguranju

Broj mesta

30

30

30

30

Minimalan broj bodova

58,00

50,12

59,78

81,07